• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

    THỰC HỌC- THỰC HÀNH

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỢP LỰC – 2020

12:29 22-09-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỢP LỰC

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực;

Theo Quyết nghị của Hội đồng quản trị nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ba hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực”.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2020,  thay thế Quyết định số 18/QĐ-CĐYDHL, ngày 26 tháng 3 năm 2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực;

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị trong Trường và toàn thể viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Liên hệ