• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

    THỰC HỌC- THỰC HÀNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG DƯỢC

08:34 17-07-2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG DƯỢC

Tên ngành, nghề đào tạo:   Dược

 Mã ngành, nghề: 672020

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

 Chức danh công nhận sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Dược

Thời gian đào tạo toàn khóa: 3 năm

Phương thức đào tạo: Tín chỉ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-CDYDHL ngày 27 tháng 03 năm 2018của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y  Dược Hợp Lực)

  1. Mục tiêu đào tạo

          1.1. Mục tiêu chung

          Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về Dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

          1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Về kiến thức

- Hiểu biết những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật ; kiến thức về Quốc phòng - An ninh theo quy định của Bộ  Giáo Dục và Đào tạo đối với sinh viên trình độ cao đẳng;

- Trình bày được kiến thức trong các lĩnh vực sau:

+ Kiến thức Dược học cơ sở;

+ Sản xuất và phát triển thuốc (các phương pháp sản xuất nguyên liêu là thuốc, xây dựng công thức, bào chế, sản xuất các dạng thuốc thông thường, pha chế một số dịch truyền thông thường);

+ Dược lâm sàng (sử dụng thuốc hợp lý);

+ Quản lý và kinh tế dược (quản lý, cung ứng trong lĩnh vực dược);

+ Đảm bảo chất lượng thuốc (đảm bảo chất lượng thuốc và các phương pháp đánh giá chất lượng dược phẩm);

+ Dược liệu và dược cổ truyền (bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến và sản xuất các thuốc có nguồn gốc dược liệu);

+ Tư vấn sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng.

- Trình bày được phương pháp luận khoa học trong công tác nghiên cứu khoa học;

- Nắm vững và vận dụng được các chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

b) Về kỹ năng

- Thực hiện quản lý, cung ứng thuốc;

- Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;

- Thực hiện đảm bảo chất lượng thuốc, chất lượng thí nghiệm;

- Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc của khu vực dân cư;

- Thực hiện các nghiệp vụ về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

- Hướng dẫn về chuyên môn cho cán bộ Dược có trình độ thấp hơn.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

- Có trình độ tin học cơ bản tương đương trình độ A, sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng, tìm kiếm tài liệu trên mạng Internet;

- Có kiến thức cơ bản về ngữ pháp, vốn từ Tiếng Anh, viết, đọc, nghe, hiểu các từ ngữ trong giao tiếp thông thường; Có khả năng đọc và hiểu một phần các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

c) Về thái độ

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

- Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;

- Coi trọng kết hợp Y - Dư­ợc học hiện đại với Y - Dư­ợc học cổ truyền.

          1.3.  Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

          Sau khi tốt nghiệp, người dược sỹ cao đẳng được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế công lập và ngoài công lập, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm thuộc các thành phần kinh tế theo quy chế tuyển dụng của các cơ quan quản lý nhà nước và của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

  1. Khối lượng kiến thức và thời gian của khóa học

      - Số lượng môn học, mô đun: 35

      - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 121 tín chỉ

      - Khối lượng các mô đun chung/đại cương: 450 giờ

      - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2580 giờ

       - Khối lượng  lý thuyết: 787 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:2166 giờ; Thi, kiểm tra: 77 giờ.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CAO ĐẲNG DƯỢC 3 NĂM


Liên hệ